Zorg

In het beleid van passend onderwijs wordt gesproken over het uitwerken van ondersteuningsprofielen van scholen. In het ondersteuningsprofiel geeft een school aan welke basiszorg zij biedt en welke gespecialiseerde zorg zij eventueel met hulp van derden kan bieden. Binnen het samenwerkingsverband moet het geheel aan ondersteuningsprofielen, de speciale bovenschoolse voorzieningen en afspraken met het (voortgezet) speciaal onderwijs zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuning.

De ontwikkeling van passend onderwijs en de invoering van de zorgplicht vraagt dat we ons als Terra Emmen helder en transparant positioneren en aangeven welke zorg wij kunnen bieden. Maar ook waar wij onze grenzen trekken en op welk moment we verwijzen naar andere onderwijsvormen. We geven aan welke mogelijkheden wij zien om, met eventueel ondersteuning van buitenaf, ondersteuningsarrangementen aan te bieden en zo ja, voor welke kinderen.

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven we hoe de huidige situatie is met betrekking tot de visie, de ondersteuning van leren, de toelaatbaar- en plaatsbaarheid van leerlingen. Daarnaast wordt ingegaan op de grenzen en de ambities van de school (zowel intern als extern). Ons SOP is een levend document dat voortdurend in ontwikkeling is.

Het volledige SOP document is terug te vinden op de website onder menu ‘ouders’ en dan naar documenten.